طراحی شبکه زنجیره تأمین انعطاف‌پذیر در صنعت دارو سازی با حالت‌های تحویل مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مهندسی صنایع و آینده پژوهی دانشگاه اصفهان

2 گروه مهندسی صنایع و آینده‌پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه مهندسی صنایع و آینده‌پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شبکه‌های زنجیره تأمین انعطاف‌پذیر یکی از تأثیرگذارترین کلاس‌های زنجیره تأمین در تولید و خدمت‌ دهی است. در این‌ چنین شبکه‌ها حالت‌های تحویل متفاوتی می‌توانند به طور قابل‌ توجهی کارآمدی کل زنجیره را بالا ببرند. در این مقاله از برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط جهت طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین چهارمرحله‌ای و چندمحصولی در صنعت دارو سازی استفاده ‌شده است. مدل معرفی‌ شده سه حالت مختلف تحویل را در بردارد که عبارت‌اند از: تحویل معمولی، حمل‌ونقل مستقیم و تحویل مستقیم. به دلیل پیچیدگی این مسئله از مدل‌های فراابتکاری استفاده شده، جهت پاسخ به این اهداف 10 الگوریتم فراابتکاری تطبیقی سازگار و کلاسیک توسعه داده شده و به‌ منظور اندازه‌گیری دقیق‌تر پارامترها یک آزمایش تصادفی انجام ‌شده است. پس از مرحله تنظیم پارامترها، آزمایش نهایی بر روی مسائل تولید شده از صنعت دارو سازی ارائه ‌شده است. نتایج به ‌دست ‌آمده نشان می‌دهد که الگوریتم بهینه‌سازی میرایی ارتعاشات از بقیه الگوریتم‌های پیشنهادی بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a flexible supply chain network in the pharmaceutical industry with different delivery modes

نویسندگان [English]

  • Alireza Goli 1
  • Surena Rahmani 2
  • Amin Khedri 2
  • Amin Hosseini 3
1 Faculty of Engineering, University of Isfahan, Iran
2 Department of Industrial Engineering and Furue Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Iran
3 Department of Industrial Engineering and Future Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

With the increase of competition in the work environment, organizations and manufacturing plants have been forced to optimize their supply chain in order to ensure the efficiency of operations. Optimization helps to reduce costs and increase customer satisfaction. The main element of the chain is the transport network, which determines the efficiency. This element is used in all stages of production, from production to delivery of the final product to customers. Also, by having a flexible supply chain network, which is one of the competitive strategies, it is possible to cover uncertain situations, a large variety of products, and responding to changes in demand and in time. Flexible supply chain networks are one of the most influential classes of the supply chain in production and service. In such networks, different delivery modes can significantly increase the efficiency of the entire chain. In this article, mixed integer programming has been used to design four-stage and multi-product supply chain networks in the pharmaceutical industry. The introduced model includes three different modes of delivery, which are: normal delivery, direct transportation, and direct delivery. Due to the complexity of this problem, meta-heuristic models have been used, in order to answer these goals, 10 adaptive and classical meta-heuristic algorithms have been developed and a random experiment has been conducted in order to measure the parameters more accurately. After the parameter setting stage, the final test is presented on the issues generated by the pharmaceutical industry. The obtained results show that the vibration-damping optimization algorithm is better than the other proposed algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible supply chain
  • Adaptive meta-heuristic algorithm
  • Direct shipment
  • Direct delivery