بهینه‌سازی شبکه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس پایدار غذا: مطالعه موردی (کارخانه‌ی محصولات غذایی تبرک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت اثربخش زنجیره تأمین مواد غذایی با در نظر داشتن برنامه برای پسماند، نقشی حیاتی در موفقیت شرکت به همراه خواهد داشت و مزایای رقابتی بی‌شماری را برای ذینفعان به ارمغان می‌آورد. فسادپذیری محصولات غذایی بر جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی زنجیره‌های تأمین غذا تأثیر می‌گذارد. کالای فسادپذیر، به دلیل فاسدشدن کالاها هزینه‌های اضافی را بر سیستم موجودی تحمیل می‌کند، لذا به‌کارگیری زنجیره‌تامین حلقه‌بسته ضرورت می‌یابد. با توجه به ادبیات موضوع در نظر داشتن بازرسی در شبکه‌های زنجیره‌تامین غذا موردبررسی قرار نگرفته است. استفاده از بازرسی در مرکز تولید و توزیع می‌تواند به سه ‌بعد پایداری کمک قابل‌توجهی داشته باشد. بررسی این موضوع به‌صورت زنجیره‌تامین روبه‌جلو و معکوس غذا موضوع چالش‌برانگیزی می‌باشد. در این پژوهش یک شبکه زنجیره تأمین روبه‌جلو و معکوس پایدار برای موادغذایی با در نظر گرفتن بازرسی در مرکز تولید و توزیع جهت جلوگیری از انتقال محصولات فاسد شده به لایه بعدی ارائه می‌گردد. برای حل مدل، از روش محدودیت اپسیلون تقویت‌شده استفاده شد که قادر است جواب‌های پارتو متناسب با تمام اهداف تصمیم‌گیرندگان ارائه دهد و برای نشان دادن کارایی مدل در دنیای واقعی کارخانه محصولات غذایی تبرک موردبررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Sustainable Forward and Reverse Food Supply Chain Network: A Case Study (TABAROK Food Products Factory)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Sheikh Azadi 1
  • Ali heidari 2
  • Azar Fathi Heli Abadi 3
1 MSc. Student, Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, 14179-35840, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran , Iran
3 Department of Industrial Management and Information Technology, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, G.C.,Tehran, Iran
چکیده [English]

Effective management of the food supply chain with a waste plan in mind will play a vital role in the company's success and bring numerous competitive advantages to the stakeholders. Perishability of food products affects economic, environmental and social aspects of food supply chains. Perishable goods impose additional costs on the inventory system due to the spoilage of the goods, so it becomes necessary to use a closed-loop supply chain. According to the literature, the consideration of inspection in food supply chain networks has not been investigated. The use of inspection in the production and distribution center can contribute significantly to the three dimensions of sustainability. Examining this issue as a forward and reverse food supply chain is a challenging issue. In this research, a sustainable forward and reverse supply chain network for food is presented, taking into account inspection in the production and distribution center to prevent the transfer of spoiled products to the next layer. To solve the model, the enhanced epsilon constraint method was used, which is able to provide Pareto solutions suitable for all the objectives of the decision makers, and it was investigated to show the efficiency of the model in the real world of TABAROK food products factory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • Inspection
  • Sustainability