ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه به منظور طراحی سیستم لجستیک معکوس سبز با در نظر گرفتن بازیابی انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشگاه اصفهان

2 گروه مهندسی صنایع و آینده‌پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله یک مدل ریاضی نوین برای طراحی و برنامه‌ریزی یک شبکه لجستیک معکوس عمومی ارائه کرده است. این مدل، از طریق برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه، به حداقل­سازی هزینه‌های عملیاتی سیستم و تأثیرات زیست‌محیطی می‌پردازد. به دلیل اهمیت لجستیک معکوس در مدیریت زباله‌ها، اهداف این مدل ریاضی شامل حداقل سازی هزینه‌های سیستم لجستیک و کاهش میزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌باشد. در سیستم لجستیک معکوس، فرآیندهای جمع‌آوری، بازسازی، بازیافت، بازیابی انرژی و دفع محصولات مورداستفاده به‌صورت یک شبکه مستقل عمل می‌کنند. این سیستم جریان فیزیکی از مصرف‌کنندگان به سمت تأمین‌کنندگان اولیه را موردبررسی قرار می‌دهد و دربرگیرنده فرآیند طراحی، اجرا، کنترل و حفظ جریان مواد خام، قطعات، محصولات نهایی، موجودی‌ها و سرمایه‌ها می‌باشد. به‌منظور حل این مدل ریاضی از روش ترکیب وزنی نرمالایز شده استفاده‌شده است. نتایج حاصل از حل مدل ریاضی نشان می‌دهد که با تغییر وزن اهداف، تابع هدف اول روند کاهشی و تابع هدف دوم روند افزایشی داشته که تأییدکننده تعارض بین اهداف مدل ریاضی می‌باشد. استفاده از این مدل در سازمان‌ها به استفاده بهتر از منابع و ارائه خدمات بهتر به مشتریان منجر می‌شود. همچنین با تأکید بر مسئولیت‌های زیست‌محیطی، تصویر عمومی بهتری برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Multi-Objective Mathematical Model to Design a Green Reverse Logistics System Considering Energy Recovery

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shabangiz 1
  • Iman Heydari 1
  • Seyed Amirhossei Hashemi Foroushani 1
  • Alireza Goli 2
1 Department of Industrial Engineering and Future Studies, University of Isfahan
2 Department of Industrial Engineering and Future Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The paper presents a new mathematical model for the design of a general reverse logistics network. This model minimizes system operating costs and environmental impacts through multi-objective mixed integer programming. Due to the importance of reverse logistics in waste management, the goals of this mathematical model include minimizing the costs of the logistics system and reducing the emission of environmental pollutants. In the reverse logistics system, the processes of collection, restoration, recycling, energy recovery and disposal of used products operate as an independent network. This system examines the physical flow from consumers to primary suppliers and includes the process of designing, implementing, controlling and maintaining the flow of raw materials, parts, finished products, inventories and funds. In order to solve this mathematical model, the normalized weighted sum method has been applied. The results of solving the mathematical model show that by changing the weight of the objectives, the first objective function has a decreasing trend and the second objective function has an increasing trend, which confirms the conflict between the objectives of the mathematical model. The use of this model in organizations leads to better use of resources and providing better services to customers. It also creates a better public image for companies by emphasizing environmental responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse Logistics
  • Supply Chain Network Design
  • Multi-objective Planning
  • Environmental Responsibility