الگوی مفهومی موانع استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (مورد مطالعه: صنایع فلزی کوچک و متوسط استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت-دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان-گروه مدیریت

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

سیستم‌ مدیریت یکپارچه شامل یک استراتژی برای مدیریت چندین سیستم و افزایش بهره‌وری به منظور برآورده‌سازی نیازهای ذی‌نفعان است که از استانداردهای مختلفی برای توسعه این سیستم‌ها استفاده می‌شود. این سیستم‌ها به منابعی مانند نیروی انسانی، زمان و هزینه نیاز دارند که فشار زیادی را بر سازمان‌ها وارد می-کنند و منجر به ایجاد موانعی در هنگام اجرای آن و کاهش بهره‌وری می‌شوند. در این راستا مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی موانع استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و با استفاده از روش ترکیبی (تحلیل محتوا و مدلسازی ساختاری-تفسیری) انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صنایع فلزی استان قزوین است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انجام و بر همین اساس با دوازده نفر از مختصصان و فعالان این حوزه مصاحبه شد. ضمن استخراج مؤلفه‌های مربوط به موانع استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردید و با توجه به مرور پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان و روش تحلیل محتوا، 90 کد باز، 28 مفهوم و هفت مقوله با عنوان‌های ذی‌نفعان خارجی، کارکنان، منابع و مدیریت، عامل مقرراتی و قانونی، عامل فرهنگی-سازمانی، استقرار و مؤلفه مالی-اقتصادی استخراج و بر اساس روش مدلسازی ساختاری-تفسیری، الگوسازی شد. همچنین میزان وابستگی و قدرت هدایت هر یک از مؤلفه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of Implementing Integrated Management System in Small and Medium-sized Metal Enterprises: A Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Rahim Ramazanian 1
  • Nima Esfandiari 2
  • sajad piryaei 3
1 management department, university of Guilan
2 University of Guilan
3 Department of Industrial Engineering, Qazvin Islamic Azad University
چکیده [English]

An integrated management system includes a strategy for managing multiple systems and increasing productivity in order to meet the needs of stakeholders, which uses different standards for the development of these systems. These systems require resources such as human power, time and cost, which put a lot of pressure on organizations and lead to obstacles during its implementation and reduce productivity. In this regard, this article was conducted with the aim of designing a conceptual model of obstacles to the establishment of an integrated management system and using a combined method (content analysis and interpretive structural modeling). The statistical population of this research is small and medium companies in the field of metal industries of Qazvin province. Sampling was done in a purposeful manner and until theoretical saturation was reached, and based on this, twelve specialists and activists in this field were interviewed. While extracting the components related to the obstacles to the establishment of the integrated management system, the conceptual model of the research was developed, and according to the review of the research background and interviews with experts and the method of content analysis, 90 open codes, 28 concepts and seven categories with the titles of stakeholders External, employees, resources and management, regulatory and legal factor, cultural-organizational factor, establishment and financial-economic component were extracted and modeled based on interpretive structural modeling method. Also, the degree of dependence and the guiding power of each of the components is presented. Finally, solutions to improve the deployment performance of this system are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated management system
  • small and medium sized enterprises
  • managerial standards