ارائه الگوی ارزیابی مدیریت پروژه در پروژه های ملّی و کلان مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: فازهای پارس جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

موفقیت در مدیریت پروژه ازنظر علمی و همچنین عملی موضوع بسیار جالبی است و مدل‌های مختلفی از موفقیت مدیریت پروژه در طول تاریخ پدیدار شده‌اند که نشان‌دهنده سطح افکار در نظر گرفتن موفقیت‌آمیز مدیریت پروژه و میزان حساسیت آن است. با توجه به اهمیت پروژه‌های کلان و ملّی در کشور در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، نیاز است تا سازوکارها و مکانیزم‌های مؤثر به‌منظور ارزیابی سطح عملکرد و موفقیت این پروژه‌ها در نظر گرفته شود. در همین راستا؛ در مقاله حاضر محقق ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت پروژه مؤثر در پروژه‌های کلان و ملّی به‌صورت مطالعه موردی در فازهای پارس جنوبی را شناسایی و اولویت‌بندی نمود که نحوه گردآوری داده‌ها به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای بود. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با 10 نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه مدیریت پروژه در فازهای پارس جنوبی به شناسایی 69 عامل منجر شد که از این 69 عامل 42 عامل توسط خبرگان تأیید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOPSIS) و تکنیک ساو (SAW) عوامل را اولویت‌بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 42 عامل فرعی در سه بُعد شامل ابعاد الزام‌آور، بسترساز و تسهیل‌گر رتبه‌بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت مدیریت پروژه‌های ملّی و کلان به سازمان‌های ذی‌نقش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Project Management Evaluation Model in National and Mega Projects based on Multi Criteria Decision Making (Case study: South Pars Phases)

نویسنده [English]

  • Ata Shirazi
MSc, Department of Industrial Engineering, college engineering university of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Success in project management is a very interesting topic from a scientific point of view as well as a practical one, and various models of project management success have emerged throughout history, which indicate the level of thought regarding successful project management and its sensitivity. Considering the importance of large and national projects in the country in the oil, gas and petrochemical industry, it is necessary to consider effective mechanisms and mechanisms in order to evaluate the level of performance and success of these projects. In this regard; In the current research, the researcher identified and prioritized the factors and components effective on effective project management in large and national projects in the form of a case study in South Pars phases, and the method of data collection was It was library studies. By using the qualitative method and conducting interviews with 10 scientific and practical experts in the field of project management in the phases of South Pars, the researcher identified 69 factors, of which 42 factors were confirmed by the experts and then using the TOPSIS technique. Topsis and SAW technique prioritized the factors. The results of the research showed that 42 sub-factors were ranked in three dimensions, including binding, foundational and facilitating dimensions, and at the end, suggestions were made to improve the project management situation for the projects involved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • national project
  • phases of South Pars
  • mandatory
  • platform builder
  • Facilitator