ارزیابی تاثیر مدیریت ریسک و زنجیره تامین سبز بر موفقیت پروژه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: صنایع دفاعی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، کیش، ایران

چکیده

صنایع دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایفا می‌نمایند، از مهم‌ترین ارکان قدرت ملی یک کشور و از بخش‌های راهبردی و مهم محسوب گردیده و لذا تأثیر بسزایی در ایجاد و ارتقاء امنیت ملی که کل افراد جامعه از وجود آن منتفع می‌شوند، دارند. از سویی عملکرد بخش دفاعی، به عملکرد زنجیره‌های تأمین و مدیریت ریسک پروژه گره‌خورده است. صنایع دفاعی، به‌عنوان مجموعه‌ای از سازمان‌های پروژه محور با سطح فناوری بالا همواره نیاز به استفاده از ابزارها و روش‌های جدید در پروژه‌های خود دارند و موفقیت پروژه‌های این بخش و تداوم عملیات شبکه، وابستگی زیادی به برخورداری از زنجیره‌های تأمین قوی و پایدار و توانایی مدیریت ریسک پروژه دارد. بنابراین، شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ریسک‌ها و استفاده از راهکارهای زنجیره تأمین سبز می‌تواند شرایط تصمیم‌گیری بهتر و دقیق‌تر مدیریت پروژه‌ها را در صنایع دفاعی مهیا ساخته و دستیابی به اهداف پروژه‌های دفاعی و موفقیت آن‌ها را میسر نماید و لذا پرداخت به آن از موضوعات مهم و اساسی در این زمینه است. در این پژوهش به‌منظور بررسی بهبود مدیریت پروژه مبتنی بر مدیریت ریسک و زنجیره تأمین سبز در بخش صنایع دفاعی، داده‌های متغیرهای مدیریت ریسک پروژه، مدیریت زنجیره تأمین سبز، عملکرد مدیریت پروژه و موفقیت پروژه به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. بر این اساس، نتایج با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار SmartPLS پیاده‌سازی شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد تمام روابط و تأثیرگذاری‌های متغیرهای مدیریت ریسک پروژه و مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد مدیریت پروژه و موفقیت پروژه معنی‌دار می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت ریسک پروژه و مدیریت زنجیره تأمین سبز دو عامل کلیدی و مهم در عملکرد مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در حوزه صنایع دفاعی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of risk management and green supply chain on the success of projects using structural equation modeling (case study: Iran's defense industry)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Salehi 1
  • Shohreh Shariati 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 MSc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Payam Noor University, Kish, Iran
چکیده [English]

Defense industries are considered as one of the most important pillars of a nation's national power and one of the most strategic and important sectors due to their role in creating a deterrent capability against foreign threats, and therefore they are effective in creating and promoting national security from which the whole society benefits. On the other hand, the ‌performance of the defense sector is tied to the supply chain performance and project risk management to a large extent. Defense industries as set of project-based organization with a high-tech, always need to use new tools and methods in these projects and projects success in this sector and maintain the continuity of network operations, is highly dependent on having strong and stable supply chains and the ability to project risk management. Therefore, identifying and evaluating risks and hazards can provide better and more accurate decision-making conditions for project management and achieve the goals and success of defense projects. So, research about it is one of the important and basic issues in this field. In this study, in order to evaluate the improvement of project management based on risk management and green supply chain in products related to defense industries, data on project risk management variables, green supply chain management, project management performance and project success were collected using a questionnaire. Based on the results, according to the model hypotheses and modeling of structural equations, the partial least squares method was implemented in SmartPLS software. The analysis of the results indicates a suitable model and good effect of variables. According to the results obtained in the model fit, all variables in all domains gained a good amount of validity and reliability in the model. Also, in the overall effects of the model, it was shown that all the relationships and effects of the variables of project risk management and green supply chain management on project management performance and project success are significant. Therefore, it can be concluded that project risk management and green supply chain management are two important and fundamental factors in project management performance and project success in our country's defense industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk Management
  • Green Supply Chain
  • Project management performance
  • Defense Industries
  • Structural Equation Modeling