بررسی تأثیر پیاده‌سازی مدل ‏EFQM‏ در شرکت ‏صنایع ماشین‌های اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین نتیجه تحلیل اثربخشی مدل تعالی سازمانی بررسی منظم وضعیت عملکرد شرکت و بهبود آن است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای EFQM بر عملکرد کلی شرکت ماشین‌های اداری ایران و به‌طور خاص و تفصیلی‌تر بر بهبود عملکرد کارکنان، فرآیند، بهبود ارتباط با تأمین‌کنندگان و مشتریان است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی، میدانی و مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان، مشتریان و تأمین‌کنندگان شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران است. ۳۸۳ نفر به‌عنوان نمونه آماری به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفتند. سؤالات پرسشنامه با توجه به شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران، متناسب‌سازی و روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان، سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون T توصیف و تحلیل شدند. بر اساس نتایج تحقیق کلیه فرضیات اثبات گردید. به این مفهوم که اجرای این مدل تعالی سازمانی EFQM در شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران اثربخش بوده است. بنابراین به مدیریت شرکت پیشنهاد شد تا برای بهبود مستمر به تقویت منابع و بستر تأمین آن همت گمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Implementing ‎EFQM Model in Iran Office Machinery ‎Company

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • Fatemeh Saghafi 2
  • Mahmood Naserkhani 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master's degree, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important result of the analysis of the effectiveness of the organizational excellence model is the regular review of the company's performance and its improvement. The purpose of this study is to investigate the impact of EFQM implementation on the overall performance of Iran Office Machinery Company and in particular and in more detail on improving employee performance, process, and improving relationships with suppliers and customers. The present study is a descriptive, field and cross-sectional study. The statistical population of this research includes employees, customers and suppliers of Iran Office Machinery Company. 383 people were selected as a statistical sample by stratified and random sampling. Questionnaire questions were measured according to Iran Office Machinery Industries Company, its adaptation and validity using the opinions of experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. Data were described and analyzed using descriptive statistics, t-test. Based on the research results, all hypotheses were proved. In the sense that the implementation of this model of organizational excellence EFQM in Iran Office Machinery Industries Company has been effective. Therefore, it was suggested to the company's management to strengthen its resources and supply platform for continuous improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFQM
  • Quality management
  • Iran Office Machines Industry Company
  • Organization Excellence