اولویت‌بندی راه‌کارهای مدیریتی برای بهینه‌سازی واحدهای تعمیر و نگهداری منبع تغذیه بدون وقفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری،تهران، ایران

چکیده

در صنعت الکترونیک و الکتریک، منابع تغذیه بدون وقفه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تجهیزات شناخته می‌شوند که برای تأمین برق پایدار و بدون وقفه برای سیستم‌های الکترونیکی و الکتریکی استفاده می‌شوند. واحد نگهداری و تعمیرات منبع تغذیه بدون وقفه نیز به‌عنوان یکی از واحدهای حیاتی در شرکت‌ها و سازمان‌ها شناخته می‌شود. با توجه به اهمیت این واحد، بهبود کیفیت و کارایی آن می‌تواند بهبود کلی عملکرد سیستم‌های الکترونیکی و الکتریکی در سازمان‌ها و شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد. بنابراین، اولویت‌بندی راهکارهای مدیریتی مناسب جهت بهبود واحد نگهداری و تعمیرات منبع تغذیه بدون وقفه، و بهینه‌سازی این واحد بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. با تحلیل مشکلات و نیازمندی‌های واحد نگهداری و تعمیرات منبع تغذیه بدون وقفه، راهکارهای مناسبی جهت بهبود عملکرد واحد موردبررسی ارائه می‌شود. درنهایت توسط نرم‌افزارهای آماری این راه‌کارها اولویت‌بندی و پیشنهادات ارائه می‌گردد. در این پژوهش عوامل مؤثر برای اولویت‌بندی راهکارهای مدیریتی استخراج‌شده است که در جهت بهینه‌سازی واحدهای نگهداری و تعمیرات منبع ‌تغذیه ‌بدون ‌وقفه مطابق با استانداردها و معیارهای صنایع سنگین ازجمله صنعت پتروشیمی و بر اساس حوزه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، به انجام مطالعات و مصاحبه با خبرگان فعال درزمینه مدیریت تعمیر و نگهداری پرداخته‌شده است به‌نحوی‌که اثر هر یک از عوامل مؤثر بر شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم‌چنین صنایع دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به نگاشت علمی، مطالعه ادبیات و هم‌چنین نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان، تعداد 5 متغیر اصلی برای پژوهش حاضر تعیین، ارزیابی و اولویت‌بندی شد. و به‌علاوه مدل محقق ساخته‌ای طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Management Solutions to Optimize Uninterruptible Power Supply (UPS) Maintenance and Repair Units

نویسندگان [English]

  • Alireza Zakeri 1
  • Ali Shahabi 2
1 MSc. Department of Management, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the electronic and electrical industry, uninterruptible power supply is known as one of the most important equipment used to provide stable and uninterrupted power for electronic and electrical systems. Uninterruptible power supply maintenance unit is also known as one of the critical units in company and organization. Considering the importance of this unit, improving its quality and efficiency can lead to the overall improvement of the performance of electronic and electrical systems in organization and company. Therefore, prioritizing suitable management solutions to improve the maintenance unit of uninterrupted power supply, and optimizing this unit is very vital and important. By analyzing the problems and requirements of the uninterruptible power supply maintenance unit, appropriate solutions are provided to improve the performance of the unit under review. Finally, these solutions are prioritized and suggestions are provided by statistical software. In this research, the effective factors for prioritizing management solutions have been extracted, in order to optimize uninterruptible power supply maintenance and repair units in accordance with the standards and criteria of heavy industries, including the petrochemical industry, and based on the capabilities of knowledge-based companies, conducting studies and interviewing Active experts in the field of maintenance and repair management have been discussed in such a way that the effect of each effective factor on oil, gas and petrochemical companies as well as other industries is evaluated. According to the study of available sources and references, as well as the results of interviews with experts, the number of 5 main variables was determined for the current research so that the ultimate goal of the research can be achieved by evaluating these factors in the maintenance and repair units of heavy industries, especially petrochemicals. The mentioned materials were designed and presented in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management solution
  • Uninterruptible power supply
  • UPS
  • Bibliometrics
  • Repair and Maintenance