شناسایی و وزندهی ریسک‌های زنجیره تامین به کمک رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد نی‌ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی‌ریز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زنجیره‌های تأمین نقش مهم و کاملی را در اقتصاد جهانی امروز بازی می‌کنند. عملیات زنجیره تأمین نسبت به عدم قطعیت‌های متفاوت نظیر اختلالات تأمین‌کنندگان، اختلالات در حمل‌ونقل یا تاخیرها و نوسانات تقاضای مشتری حساس می‌باشد. مدیریت ریسک زنجیره تأمین به‌عنوان یک فعالیت مدیریتی می‌تواند به‌منظور شناسایی و مدیریت ریسک‌ها برای زنجیره تأمین از طریق رویکرد همکارانه در میان اعضای زنجیره تأمین برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین تعریف شود. هدف این پ‍ژوهش شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌باشد. به این منظور ابتدا ریسک‌های زنجیره تأمین شرکت به کمک مطالعه پژوهش‌های پیشین و مصاحبه با کارشناسان مربوطه شناسایی و مهم‌ترین آن‌ها از طریق پرسشنامه، غربال‌سازی و انتخاب گردیدند. سپس این ریسک‌ها در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی گردیدند و بر اساس آن جداول مقایسات زوجی فازی طراحی و بین خبرگان توزیع و جمع‌آوری گردید. درنهایت، اوزان نسبی عناصر این جداول به روش غیرخطی برنامه‌ریزی ترجیحی فازی استخراج گردیده و سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اوزان نهایی هریک از ریسک‌های شرکت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Weighting of Supply Chain Risks with the Help of Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach (Case Study: Mobarakeh Steel Complex of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • parisa fatemi 1
  • alireza Hosseinbeigi 2
  • Mohammad hossein arman 3
  • shima falahi 4
1 Master of Industrial Management, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Niriz Branch, Islamic Azad University, Niriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran
4 PhD student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Supply chains play an important and integral role in today's global economy. Supply chain operations are sensitive to various uncertainties such as disruptions in suppliers, transportation disruptions, or fluctuations in customer demand. Supply chain risk management can be defined as a management activity aimed at identifying and managing risks for the supply chain through a collaborative approach among supply chain members to reduce the vulnerability of the supply chain. The aim of this study is to identify and prioritize supply chain risks of Mobarakeh Steel Complex in Isfahan through the fuzzy analytic hierarchy process. To this end, the company's supply chain risks were identified using previous research studies and interviews with relevant experts, and the most important ones were selected through questionnaires, screening, and selection. Then, these risks were classified into different categories and fuzzy pairwise comparison tables were designed and distributed among experts for collection. Finally, the relative weights of the elements in these tables were extracted using the non-linear fuzzy preference programming method, and then the final weights of each of the company's risks were obtained using the fuzzy analytic hierarchy process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supply Chain Risk
  • Fuzzy Preference Programming
  • Fuzzy Hierarchical Analysis Process