توسعه مدل انتخاب تأمین کنندگان سبز با هدف بهینه سازی معیارهای گزینش و درنظر گرفتن تخفیف افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه توسعه پایدار بعنوان جایگزین توسعه صنعتی با پیامدهای زیست محیطی و کمبود منابع کره زمین، به دغدغه اصلی در جوامع تبدیل شده است. مدیران صنایع به دنبال روش هایی هستند که ضمن حمایت از محیط زیست، عملکرد سازمان خود را افزایش دهند. در این راستا توجه به زنجیره تأمین سبز، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از راه حل های این مسأله که اخیرا توجه صنایع و محققان را به خود جلب کرده، انتخاب تأمین کننده سبز می باشد. یعنی واحدهای خرید در شرکت ها باید به معیارهای سبز بودن در فرآیند خریدشان از تأمین کننده ها در سراسر زنجیره تأمین، توجه کنند. مفهوم تأمین کننده سبز، عبارت است از تهیه موادی که منابع و انرژی کمتر مصرف نموده و غیر سمی بوده و موجب نابودی محیط زیست نمی شود. هدف مقاله حاضر، توسعه یک مدل دوهدفه مبتنی بر معیارهای سنتی و سبز انتخاب تأمین کننده و تلفیق همزمان روش AHP فازی، بهینه سازی چند هدفه در کنار استفاده از مفهوم تخفیف افزایشی می باشد. در این پژوهش یک مدل یکپارچه که تصمیمات مرتبط با قیمت و معیارهای سنتی با معیارهای سبز برای انتخاب تأمین کننده سبز را با یکدیگر ترکیب می‌نماید، ارائه شده است. در نهایت عملکرد مدل با استفاده از یک مثال واقعی در نرم افزار لینگو و به روش ال پی متریک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از حل مدل دو هدفه مذکور مقدار تابع هدف اول برابر ۳/۵۴۷۶۲۸ و مقدار تابع هدف دوم برابر ۱۰۶۰۵۱۳ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a green supplier selection model with the aim of optimizing the selection criteria and considering incremental discounts

نویسندگان [English]

  • Fereshte SarAbadani 1
  • Ramin Bazoukar 2
  • Fateme Rashidian 3
1 Ph.D. student of industrial engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 BSc. student of industrial engineering, Arak university, Arak, Iran.
3 Ph.D. of industrial engineering, Kurdistan university, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Today, sustainable development has been proposed as an alternative to industrial development, and the environmental consequences and lack of resources on the planet have become the main concern of societies. Industry managers, especially in advanced countries, are looking for ways to increase the performance of their organization while protecting the environment. In this regard, paying attention to the green supply chain has received a lot of attention. One of the solutions to this problem, which has recently attracted the attention of industries and researchers, is choosing a green supplier. That is, purchasing units in companies should pay attention to green criteria in their purchasing process from suppliers throughout the supply chain. The concept of green supplier is to provide materials that consume less resources and energy and are non-toxic and do not destroy the environment. The aim of this paper is to develop a bi-objective model based on traditional and green supplier selection criteria and the simultaneous integration of the fuzzy AHP method, multi-objective optimization along with the use of the incremental discount concept. In this research, an integrated model that combines price-related decisions and traditional criteria with green criteria for selecting a green supplier has been presented. Finally, the performance of the model has been investigated and analyzed using a real example in the Lingo software and by the LP metric method. After solving the mentioned bi-objective model, the value of the first objective function is equal to 3.547628 and the value of the second objective function is equal to 1060513.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective optimization
  • Green supply chain
  • Choosing a green supplier
  • Mathematical programming